Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2019

(dle§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy byl založen obcemi Kralupy nad Vltavou, Libčice nad Vltavou a Roztoky. Smlouva o založení OSO byla podepsána 22. 6. 2007. Stanovy OSO byly schváleny Shromážděním starostů dne 18. 7. 2007, svazek byl registrován Krajským úřadem Středočeského kraje 22. 8. 2007. V listopadu 2007 se členem OSO stala obec Husinec, v roce 2011 se staly členy obce Úholičky a Nelahozeves a město Klecany, od 1.1.2016 přistoupily obce Máslovice a Větrušice.

Rozpočet na rok 2019 byl svazkem schválen 17. 12. 2018 jako vyrovnaný.
 

Údaje o plnění rozpočtu za rok 2019:

 Schválený rozpočet       Upravený rozpočet      Plnění   

Příjmy:               375 .000                       375.000           393.846,20

Výdaje:               375 .000                      375.000           154.293,96

Příjmy OSO tvoří členské příspěvky obcí, výdaje jsou na běžnou administrativu svazku (účetnictví, správa webu aj.).

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v sídle členské obce svazku, na obecním úřadě v Úholičkách (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Hospodářská činnost DSO: 

Hospodářskou činnost OSO nevede.

 

Stav účelových fondů a finančních aktiv: 

Stav běžného účtu č. 217730098/0300     k 31. 12. 2019 je 1 996.647,45 Kč.

Stav běžného účtu č. 94-8411111/ 0710   k 31. 12. 2019 je 758,40 Kč.

Účelové fondy OSO netvoří.

Hospodaření příspěvkových organizace zřízených DSO:

OSO nemá zřízeny příspěvkové organizace.

 

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: 

OSO neobdržel finance ze státního rozpočtu ani z rozpočtů veřejné úrovně.

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019:
 

Kontrola hospodaření OSO Údolí Vltavy za rok 2019 byla provedena dne 08. 10. 2019 (dílčí kontrola) a 16.06. 2020 pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, v sídle členské obce Úholičky, Náves 10, Úholičky. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření OSO Údolí Vltavy za rok 2019 je nedílnou součástí závěrečného účtu OSO za rok 2019.

Závěr kontrolní zprávy ze dne 16.06. 2020:

K porušení ČÚS č. 701 -710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví:

nebylo účtováno o hospodářském výsledku ke dni schválení účetní závěrky. Bude napraveno v červenci 2020 (Z důvodu pandemie koronaviru byla zrušena schůzka členů svazku).

  

V Úholičkách dne 09. 07. 2020

Předkládá: R. Klusoňová, správce rozpočtu OSO

Vyvěšeno: 10. 07. 2020

(na fyzické i elektronické úřední desce OÚ)