Rozpočtové opatření č. 1/2017

 

položka Příjmy: RO 1/2016

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

364.000,-

8.700,-
63102141 Příjmy z úroků

2.000,-


příjmy celkem 366.000,- 374.700,-
položka Výdaje:

5021

5031

5032

5037

5039

5156

5061

5167

5169


5173

5175

5901

ostatní osobní výdaje

pojistné na soc. zab.

poj. na zdr. poj.

drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál

pohonné hmoty

poštovné

služby školení a vzdělávání

nákup služeb

zpracování účetnictví, slavnosti na řece, cyklostezky aj.

cestovné

pohoštění

nespecifikované rezervy

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

služby peněžních ústavů

100.000,-

5.000,-

5.000,-

40.000,-

40.000,-

5.000,-

2.000,-

5.000,-

 

150.000,-


2.000,-

5.000,-

5.000,-

500,-

1.500,-

-

 

 

 

 

  

 

 

 

výdaje celkem 366.000,-

366.000,-