Libčice - Naše historie

Tento článek jsem napsal pro naši mládež, kterou bych rád přesvědčil, že údolí Vltavy od Prahy po Kralupy je místem s velmi  starou historií. Znát vlastní historii je nutné.  Jeden filosof uvádí, že ten kdo zapomněl vlastní historii, je odsouzen k tomu, aby si jí znovu prožil.

Celá oblast severně od Prahy vždy byla hustě osídlena. Jen tři kilometry od města se nachází kopec Řivnáč. V pozdní době kamenné  zde bývalo významné tzv. výšinné sídliště. Vybudoval ho zde lid s kulturou, jejímž poznávacím znakem se staly hliněné nádoby s neobvyklým "rohatým" uchem ve tvaru půlměsíce, vyčnívajícím oběma hroty vysoko nad okraj nádoby. Tato kultura tak dostala svůj název jako kultura Řivnáčská (období 3 000 - 2500 před n.l.).

Přibližně v období  před 2000 lety začali do prostoru české kotliny pronikat Keltové z kmene Bójů,  kteří  zde vystřídali civilizaci z období  tzv. halštatské kultury. Přes Hercynský les přichází Keltové, aby na mnoho staletí v tzv. období kultury Laténské (450 př. n. l. až na přelom tisíciletí) dali českým Keltům vlast. Éra Keltů v Čechách končí tragicky v období kolem narození Krista na přelomu tisíciletí, kdy Keltové již podlehli tlaku stále silnějších germánských kmenů od severu a Římanů z jihu. Českou kotlinu osídlili převážně Markomané a v menším počtu byli přítomni  Hermunduři, Marsingové a Naristové, aby postupně vytlačili Kelty a snad je i asimilovali.

Panství Germánů  na našem území trvalo zhruba do poloviny 6. století n. l., kdy se na scéně objevují mocné slovanské kmeny, které po tzv. markomanských válkách vstoupili do relativně vylidněné české kotliny.

Zájemce o historii si jistě povšimne i důkazů existence dalších kultur. Jen 6 km od našeho města leží Únětice, středisko tzv. kultury Únětické (2 200 – 1700/1600 př. n.l.) a 20 km od Libčic se nachází Knovíz, středisko tzv. kultury Knovízské ( 1 300 - 950/ 920 př. n. l).

V okolí našich obcí  se nachází i další významná sídla spjatá s českou historií: Levý Hradec,  Budeč, Tursko (Krliš, Ers) a jiné. Město Libčice nad Vltavou leží ve středu Čech, na křižovatce starých stezek a jsme spjati  s většinou  výše uvedených kultur. Je jisté, že výlet milovníků historie do města Libčice nad Vltavou a okolí, včetně návštěvy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy  bude jak poučnou, tak příjemnou záležitostí.

Pavel Bartoš