Rozpočet DSO 2021

PŘÍJMY

název ODPA položka 2021
neinvestiční dotace od obcí 4221 398000,00
příjmy z úroků 6310 2141 2000,00
celkem 400000,00


VÝDAJE

název ODPA položka částka
ostatní osobní výdaje 3639 5021 100000,00
pojistné na soc. zabezpečení 3639 5031 5000,00
pojistné na zdrav.poj. 3639 5032 6000,00
zákonné pojištění odpovědnosti 3639 5038 400,00
DDHM (drobný majetek) 3639 5137 40000,00
spotřební materiál 3639 5139 40000,00
PHM (pohonné hmoty) 3639 5156 5000,00
poštovné 3639 5161 2000,00
školení 3639 5167 5600,00
nákup služeb 3639 5169 182000,00
cestovné 3639 5173 2000,00
pohoštění 3639 6285 5000,00
rezervy (nespecifikované) 3639 5901 5000,00
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6310 5362 500,00
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6310 5163 1500,00
celkem 400000,00

Vyvěšeno dne: 11. 12. 2020

Sejmuto dne: 31. 12. 2021

Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2019

(dle§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy byl založen obcemi Kralupy nad Vltavou, Libčice nad Vltavou a Roztoky. Smlouva o založení OSO byla podepsána 22. 6. 2007. Stanovy OSO byly schváleny Shromážděním starostů dne 18. 7. 2007, svazek byl registrován Krajským úřadem Středočeského kraje 22. 8. 2007. V listopadu 2007 se členem OSO stala obec Husinec, v roce 2011 se staly členy obce Úholičky a Nelahozeves a město Klecany, od 1.1.2016 přistoupily obce Máslovice a Větrušice.

Rozpočet na rok 2019 byl svazkem schválen 17. 12. 2018 jako vyrovnaný.
 

Údaje o plnění rozpočtu za rok 2019:

 Schválený rozpočet       Upravený rozpočet      Plnění   

Příjmy:               375 .000                       375.000           393.846,20

Výdaje:               375 .000                      375.000           154.293,96

Příjmy OSO tvoří členské příspěvky obcí, výdaje jsou na běžnou administrativu svazku (účetnictví, správa webu aj.).

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v sídle členské obce svazku, na obecním úřadě v Úholičkách (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Hospodářská činnost DSO: 

Hospodářskou činnost OSO nevede.

 

Stav účelových fondů a finančních aktiv: 

Stav běžného účtu č. 217730098/0300     k 31. 12. 2019 je 1 996.647,45 Kč.

Stav běžného účtu č. 94-8411111/ 0710   k 31. 12. 2019 je 758,40 Kč.

Účelové fondy OSO netvoří.

Hospodaření příspěvkových organizace zřízených DSO:

OSO nemá zřízeny příspěvkové organizace.

 

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: 

OSO neobdržel finance ze státního rozpočtu ani z rozpočtů veřejné úrovně.

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019:
 

Kontrola hospodaření OSO Údolí Vltavy za rok 2019 byla provedena dne 08. 10. 2019 (dílčí kontrola) a 16.06. 2020 pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, v sídle členské obce Úholičky, Náves 10, Úholičky. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření OSO Údolí Vltavy za rok 2019 je nedílnou součástí závěrečného účtu OSO za rok 2019.

Závěr kontrolní zprávy ze dne 16.06. 2020:

K porušení ČÚS č. 701 -710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví:

nebylo účtováno o hospodářském výsledku ke dni schválení účetní závěrky. Bude napraveno v červenci 2020 (Z důvodu pandemie koronaviru byla zrušena schůzka členů svazku).

  

V Úholičkách dne 09. 07. 2020

Předkládá: R. Klusoňová, správce rozpočtu OSO

Vyvěšeno: 10. 07. 2020

(na fyzické i elektronické úřední desce OÚ)