Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2018

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy byl založen obcemi Kralupy nad Vltavou, Libčice nad Vltavou a Roztoky. Smlouva o založení DSO byla podepsána 22. 6. 2007. Stanovy DSO byly schváleny Shromážděním starostů dne 18. 7. 2007, svazek byl registrován Krajským úřadem Středočeského kraje 22. 8. 2007. V listopadu 2007 se členem DSO stala obec Husinec, v roce 2011 se staly členy obce Úholičky a Nelahozeves a město Klecany, od 1.1.2016 přistoupily obce Máslovice a Větrušice.

Rozpočet na rok 2018 byl svazkem schválen 15. 12. 2018 jako vyrovnaný.

Údaje o plnění rozpočtu za rok 2018:

                                 Schválený rozpočet                     upravený rozpočet                         plnění

Příjmy:                        375.000                                                   375.000                                346.112,45

Výdaje:                       375.000                                                   375.000                                182.110,55

Příjmy DSO tvoří členské příspěvky obcí, výdaje jsou na běžnou administrativu svazku (účetnictví, správa webu aj.).

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v sídle členské obce svazku, na obecním úřadě v Úholičkách (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

Hospodářská činnost DSO:

Hospodářskou činnost DSO nevede.

 

Stav účelových fondů a finančních aktiv:

Stav běžného účtu č. 217730098/0300 k 31. 12. 2018 je 1 756 975,21Kč.

Účelové fondy DSO netvoří.

 

Hospodaření příspěvkových organizace zřízených DSO:

DSO nemá zřízeny příspěvkové organizace.

 

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

DSO neobdržel finance ze státního rozpočtu ani z rozpočtů veřejné úrovně.

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018:

Kontrola hospodaření DSO Údolí Vltavy za rok 2018 byla provedena dne 21. 11. 2018 (dílčí kontrola) a 23. 4. 2019 pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, v sídle členské obce Úholičky, Náves 10, Úholičky. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí Vltavy za rok 2018 je nedílnou součástí závěrečného účtu DSO za rok 2018.                                                                                                                                              

Závěr kontrolní zprávy ze dne 23.4.2019:

Byl porušen zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 30 odst. 2 – nebyla provedena inventarizace účtu 321 a 378 a inventurní soupisy účtů 331 a 342 vykazují rozdíly v porovnání s Rozvahou.

 

V Úholičkách  dne   15. 5. 2019

Předkládá: R. Klusoňová,  správce rozpočtu DSO

 

Vyvěšeno:    24. 5. 2019                                                                       Sejmuto:  9. 6. 2019

(na fyzické i elektronické úřední desce OÚ)

Střednědobý Rozpočtový výhled rozpočtu 2019-2022


PŘÍJMY
ODPA položka název částka 2019 2020 2021 2022
4221 neinvestiční dotace od obcí 373 000,00 373 000,00 373 000,00 373 000,00 373 000,00
6310 2141 příjmy z úroků 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Celkem 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00
VÝDAJE
ODPA položka název částka 2019 2020 2021 2022
3639 5021 ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
3639 5031 pojistné na soc. zabezpečení 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
3639 5032 pojistné na zdrav.poj. 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
3639 5038 zákonné pojištění odpovědnosti 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
3639 5137 DDHM (drobný majetek) 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
3639 5139 spotřební materiál 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
3639 5156 PHM (pohonné hmoty) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
3639 5161 poštovné 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
3639 5167 školení 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
3639 5169 nákup služeb 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00
3639 5173 cestovné 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
3639 5175 pohoštění 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
3639 5901 rezervy (nespecifikované) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
6310 5163 služby peněžních ústavů 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
celkem 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00

Vyvěšeno 16. 1. 2019                                                               Sejmuto 31. 12. 2019

Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2019

PŘÍJMY návrh 2018 plnění k 15.11. 2018 plnění k 15.11. 2018
název ODPA položka návrh návrh 2019
neinvestiční dotace od obcí 4221 373000,00 345610,00 373000,00
příjmy z úroků 6310 2141 2000,00 412,10 2000,00
celkem

375000,00

 

VÝDAJE


název ODPA položka návrh plnění částka
ostatní osobní výdaje 3639 5021 100000,00 4980000 100000,00
pojistné na soc. zabezpečení 3639 5031 5000,00 0,00 5000,00
pojistné na zdrav.poj 3639 5032 5000,00 5000,00 4600,00
zákonné pojištění odpovědnosti 3639 5038 0,00 400,00 400,00
DDHM (drobný majetek) 3639 5137 40000,00 0,00 40000,00
spotřební materiá 3639 5139 40000,00 0,00 40000,00
PHM (pohonné hmoty) 3639 5156 5000,00 5000,00 5000,00
poštovné 3639 5161 2000,00 52,00 2000,00
školení 3639 5167 5000,00 0,00 5000,00
nákup služeb 3639 5169 159000,00 100056,80 159000,00
cestovné 3639 5173 2000,00 0,00 2000,00
pohoštění 3639 5175 5000,00 1313,00 5000,00
rezervy (nespecifikované 3639 5901 5000,00 0,00 5000,00
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6310 5362 500,00 87,52 500,00
služby peněžních ústavů 6310 5163 1500,00 994,06 1500,00
celkem 375000,00 162703,38

375000,00

Vyvěšeno 16. 1. 2019                                                                Sejmuto 31. 12. 2019

 

návrh

 

návrh