Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2018

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy byl založen obcemi Kralupy nad Vltavou, Libčice nad Vltavou a Roztoky. Smlouva o založení DSO byla podepsána 22. 6. 2007. Stanovy DSO byly schváleny Shromážděním starostů dne 18. 7. 2007, svazek byl registrován Krajským úřadem Středočeského kraje 22. 8. 2007. V listopadu 2007 se členem DSO stala obec Husinec, v roce 2011 se staly členy obce Úholičky a Nelahozeves a město Klecany, od 1.1.2016 přistoupily obce Máslovice a Větrušice.

Rozpočet na rok 2018 byl svazkem schválen 15. 12. 2018 jako vyrovnaný.

Údaje o plnění rozpočtu za rok 2018:

                                 Schválený rozpočet                     upravený rozpočet                         plnění

Příjmy:                        375.000                                                   375.000                                346.112,45

Výdaje:                       375.000                                                   375.000                                182.110,55

Příjmy DSO tvoří členské příspěvky obcí, výdaje jsou na běžnou administrativu svazku (účetnictví, správa webu aj.).

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v sídle členské obce svazku, na obecním úřadě v Úholičkách (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

Hospodářská činnost DSO:

Hospodářskou činnost DSO nevede.

 

Stav účelových fondů a finančních aktiv:

Stav běžného účtu č. 217730098/0300 k 31. 12. 2018 je 1 756 975,21Kč.

Účelové fondy DSO netvoří.

 

Hospodaření příspěvkových organizace zřízených DSO:

DSO nemá zřízeny příspěvkové organizace.

 

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

DSO neobdržel finance ze státního rozpočtu ani z rozpočtů veřejné úrovně.

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018:

Kontrola hospodaření DSO Údolí Vltavy za rok 2018 byla provedena dne 21. 11. 2018 (dílčí kontrola) a 23. 4. 2019 pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, v sídle členské obce Úholičky, Náves 10, Úholičky. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí Vltavy za rok 2018 je nedílnou součástí závěrečného účtu DSO za rok 2018.                                                                                                                                              

Závěr kontrolní zprávy ze dne 23.4.2019:

Byl porušen zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 30 odst. 2 – nebyla provedena inventarizace účtu 321 a 378 a inventurní soupisy účtů 331 a 342 vykazují rozdíly v porovnání s Rozvahou.

 

V Úholičkách  dne   15. 5. 2019

Předkládá: R. Klusoňová,  správce rozpočtu DSO

 

Vyvěšeno:    24. 5. 2019                                                                       Sejmuto:  9. 6. 2019

(na fyzické i elektronické úřední desce OÚ)