Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2017

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy byl založen obcemi Kralupy nad Vltavou, Libčice nad Vltavou a Roztoky. Smlouva o založení DSO byla podepsána 22. 6. 2007. Stanovy DSO byly schváleny Shromážděním starostů dne 18. 7. 2007, svazek byl registrován Krajským úřadem Středočeského kraje 22. 8. 2007. V listopadu 2007 se členem DSO stala obec Husinec, v roce 2011 se staly členy obce Úholičky a Nelahozeves a město Klecany, od 1.1.2016 přistoupily obce Máslovice a Větrušice.

Rozpočet na rok 2017 byl svazkem schválen 13. 12. 2016 jako vyrovnaný.

Údaje o plnění rozpočtu za rok 2017

Schválený rozpočet upravený rozpočet plnění
Příjmy: 366.000 374.700 373.193,13
Výdaje: 366.000 366.000 172.154,74

Příjmy DSO tvoří členské příspěvky obcí, výdaje jsou na běžnou administrativu svazku (účetnictví, správa webu aj.).

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v sídle členské obce svazku, na obecním úřadě v Úholičkách (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Hospodářská činnost DSO

Hospodářskou činnost DSO nevede.

Stav účelových fondů a finančních aktiv:

Stav běžného účtu č. 217730098/0300 k 31. 12. 2017 je 1 593 851,71 Kč.Účelové fondy DSO netvoří.

Hospodaření příspěvkových organizace zřízených DSO:

DSO nemá zřízeny příspěvkové organizace.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

DSO neobdržel finance ze státního rozpočtu ani z rozpočtů veřejné úrovně.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017:

Kontrola hospodaření DSO Údolí Vltavy za rok 2017 byla provedena dne 17. 10. 2017 (dílčí kontrola) a 17. 4. 2018 pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, v sídle členské obce Úholičky, Náves 10, Úholičky. Přezkoumání bylo provedeno v souladu s § 2, zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí Vltavy za rok 2017 je nedílnou součástí závěrečného účtu DSO za rok 2017.

Závěr zprávy:

Při dílčí i závěrečné kontrole hospodaření DSO nebyly zjištěny chyby a nedostatky

 

V  Úholičkách  dne   21. 6. 2018

Předkládá: R. Klusoňová,  správce rozpočtu DSO

Vyvěšeno:  22. 6. 2018                                          Sejmuto:

(na fyzické i elektronické úřední desce OÚ

Hospodářskou činnost DSO nevede.

Stav účelových fondů a finančních aktiv:

Stav běžného účtu č. 217730098/0300 k 31. 12. 2017 je 1 593 851,71Kč.                                                              Účelové fondy DSO netvoří.

Hospodaření příspěvkových organizace zřízených DSO:

DSO nemá zřízeny příspěvkové organizace.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

DSO neobdržel finance ze státního rozpočtu ani z rozpočtů veřejné úrovně.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017:

Kontrola hospodaření DSO Údolí Vltavy za rok 2017 byla provedena dne 17. 10. 2017 (dílčí kontrola) a 17. 4. 2018 pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, v sídle členské obce Úholičky, Náves 10, Úholičky. Přezkoumání bylo provedeno v souladu s § 2, zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí Vltavy za rok 2017 je nedílnou součástí závěrečného účtu DSO za rok 2017.                                                                                                                                               Závěr zprávy: Při dílčí i závěrečné kontrole hospodaření DSO nebyly zjištěny chyby a nedostatky

V  Úholičkách  dne   2. 5. 2018

 

Předkládá: R. Klusoňová,  správce rozpočtu DSO

 

 

Vyvěšeno:  2. 5. 2018                                               Sejmuto:  18. 5. 2018                                                                  (na fyzické i elektronické úřední desce OÚ